NextJS Prisma tRPC

This is an example NextJS app that uses Prisma with tRPC.

Deploy on Railway

✨ Features

  • NextJS
  • Prisma
  • PostgreSQL
  • E2E typesafety with tRPC

💁‍♀️ How to use

  • Click the Deploy on Railway button

📝 Notes